Vad är nya Ladok?

Ladok3 är namnet på hela det flerårsprojekt som ska utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Det nya systemstödet ska ersätta det Ladoksystem som i dag går i drift.

Innehållet i nya Ladok, alltså funktioner och gränssnitt, arbetas fram enligt en agil utvecklingsmetod. Det innebär att systemet detaljeras och utvecklas löpande. Det innebär också, att det är nästan omöjligt att [på detaljerad nivå] besvara hur systemet kommer se ut och vilka funktioner det innehåller när projektet avslutas. Genom att följa arbetet med produktplan och versioner, kan lärosätena skapa sig en allt mer detaljerad bild av nya Ladoks framväxt.

Läs mer om Ladok3/nya Ladok genom att ta del av de projektplaner och direktiv som styr arbetet i Ladok3-projektet.

Nya begrepp

En sak som upplevs svårt med nya Ladok, är alla nya begrepp. Varför, frågas det, ändra de begrepp som redan finns och som fungerar bra? Det är förstås en relevant fråga, och en del av svaret finns i de övergripande mål med systemet som beskrivs nedan. Eftersom nya Ladok ska ha en bättre hållbarhet över tid, än vad nuvarande system medger, ska det exempelvis hantera olika sorters utbildning och olika nivåer av utbildning på ett enhetligt sätt. En följd av det är då att en del av dagens program blir exkluderande och inte rymmer allt det som ska betraktas på samma sätt.

Ta del av begreppslistan för nya Ladok.

Målen med nya Ladok – ett nytt koncept

Nedan beskrivna punkter är de mål som styrelsen beslutat för utvecklingsarbetet inom ramen för Ladok3 och som ställs på det nya systemet, samt vilka effekter användandet av systemet förväntas medföra för användarna, lärosätena och Förvaltningsorganisationen. De ger också en bild av målen med det övergripande konceptet för nya Ladok och kan ge en förklaring till vissa vägval som gjorts under utvecklingen.

Punklistans numrering motsvarar inte prioritering av målen.

1. Arbetet med Ladok3 ska genomföras med grundlig förankring hos Konsortiets medlemmar och andra intressenter

Detta innebär bl a att:

 • Lösningar ska baseras på behov hos Konsortiets medlemmar och andra intressenter, identifierade i
  projektplanen.
 • Hög acceptans hos framför allt Konsortiets medlemmar ska uppnås.
 • God information till identifierade intressenter ska säkerställas under hela projekttiden.

2. Ladok3 ska kunna tillgodose föränderliga förväntningar och krav på systemstödet

Detta innebär bl a att:

 • Ladok3 ska kunna kommunicera effektivt med omgivande system och nya media, och vid behov dela
  data med andra system.

3. Ladok3 ska kunna tillgodose krav från Konsortiets medlemmar och studenter men även andra identifierade intressenter och kontrahenter

Detta innebär bl a att:

 • Ladok3 ska uppfylla krav på 24/7-drift.
 • Egenrapportering av relevanta uppgifter ska i stor utsträckning kunna göras direkt av studenter och
  andra användargrupper.
 • Ladok3 ska ha lösningar för smidig och säker hantering av användarkonton och åtkomst som
  underlättar studentens mobilitet nationellt och internationellt.

4. Med Ladok3 ska Konsortiets kostnader för systemanskaffning och systemunderhåll minska

Detta innebär bl a att:

 • Ladok3 ska byggas med sikte på kostnadseffektivitet i såväl vidareutveckling som systemunderhåll.
 • Utvecklingen av Ladok3 ska söka optimala kombinationer av alternativen att bygga i egen regi, att
  bygga tillsammans med andra aktörer eller att köpa färdiga moduler.

5. Med Ladok3 ska Konsortiets medlemmar ges förutsättningar att reducera sina kostnader för studieadministrationen och övriga lokala system

Detta innebär bl a att:

 • Ladok3 ska ge förutsättningar för enklare och därmed billigare hantering på högskolan vid
  mottagande av nya versioner, installation etc.
 • Ladok3 ska ge Konsortiets medlemmar bättre förutsättningar att lokalt rationalisera och optimera det
  totala systemstödet.
 • Lösningen ska möjliggöra minimerad pappershantering och hög sökbarhet.

6. Ladok3 ska ge en stabil grund för tillförlitlighet och kvalitet i applikation och data

Detta innebär bl a att:

 • Utvecklingsprocessen ska förses med sådana testinstanser att antalet fel i levererad programvara minimeras.
 • Systemlösningen ska möjliggöra för Konsortiets medlemmar att effektivt dela data och särskilja data i gemensamma installationer.
 • Förutsättningar ska ges till en rationell och säker hantering av nationellt och internationellt mobila studenter.
 • Ladok3 ska uppfylla mycket högt ställda krav på IT-säkerhet.

7. Ladok3 ska byggas på ett sätt som är hållbart över tid

Detta innebär bl a att:

 • Styrning och ledning av Ladok3-projektet ska inbegripa ständig omvärldsorientering.
 • Olika utbildningsnivåer ska kunna hanteras i samma generella struktur.
 • Generella lösningar ska sökas som håller öppet för olika valutor, periodbegrepp etc.
 • Ladok3 ska kunna hantera ekonomisk information.
 • Ladok3 ska byggas med generella och effektiva kommunikationsgränssnitt mot andra system.
 • Förberedelser ska göras för internationell integration och informationsutbyte.
 • Det ska vara möjligt – och realistiskt – att byta ut enskilda systemdelar utan stora anpassningar i övriga delar av systemet.
 • Ladok3 ska byggas med teknik som bedöms ha mycket lång återstående livslängd och som ger låga risker för inlåsning.

8. Ladok3 ska sträva efter enkelhet och flexibilitet

Detta innebär bl a att:

 • Systemarkitekturen ska utgå från processerna i kärnverksamheten.
 • En enhetlig teknikmiljö ska eftersträvas.
 • Databasstrukturen får inte vara så komplex att den utgör en kvalitetsrisk.
 • Projektet ska, med utgångspunkt i processanalys och med beaktande av högskolornas lokala förut-sättningar och behov, söka effektiva lösningar med god gemensam acceptans.
 • Ladok3 ska vara enhetligt och mycket väl dokumenterat.

9. Ladok3 ska vara tilltalande och lättarbetat för användarna

Detta innebär bl a att:

 • Systemutveckling ska utgå från samverkan med användarna.
 • Utifrån en analys av vad expertanvändarrollen innebär ska projektet överväga om det finns skäl att tillhandahålla ett särskilt expertanvändargränssnitt.
 • Användargränssnittet i Ladok3 ska vara modernt och upplevas som snyggt, lättarbetat och hjälpsamt samt följa vedertagna standarder på området.
 • Hög användbarhet ska säkerställas.