Vad är nya Ladok?

Ladok3 är det flerårsprojekt som ska utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Det nya systemstödet ska ersätta det Ladoksystem som finns idag.

Funktioner och gränssnitt i nya Ladok arbetas fram enligt en agil utvecklingsmetod. Det innebär att systemet detaljeras och utvecklas löpande. Därför är det nästan omöjligt att [på detaljerad nivå] besvara hur systemet kommer se ut och vilka funktioner det innehåller när projektet avslutas. Genom att följa arbetet med produktplan och versioner, kan lärosätena skapa sig en bra bild av nya Ladoks framväxt.

Läs mer om Ladok3/nya Ladok genom att ta del av de projektplaner och direktiv som styr arbetet i Ladok3-projektet.

Nya begrepp

En sak som upplevs svårt med nya Ladok, är alla nya begrepp. En del av svaret till varför det behövs nya bregrepp finns i de övergripande mål som beskrivs nedan. Eftersom nya Ladok ska ha en bättre hållbarhet över tid, än vad nuvarande system medger, ska det exempelvis hantera olika sorters utbildning och olika nivåer av utbildning på ett enhetligt sätt. En följd av det är då att en del av dagens program blir exkluderande och inte rymmer allt det som ska betraktas på samma sätt.

Ta del av begreppslistan för nya Ladok.

Målen med nya Ladok – ett nytt koncept

Nedan beskrivna punkter är de mål som styrelsen beslutat för utvecklingsarbetet inom ramen för Ladok3 och som ställs på det nya systemet, samt vilka effekter användandet av systemet förväntas medföra för användarna, lärosätena och Förvaltningsorganisationen. De ger också en bild av målen med det övergripande konceptet för nya Ladok och kan ge en förklaring till vissa vägval som gjorts under utvecklingen.

Punklistans numrering motsvarar inte prioritering av målen.

1. Arbetet ska genomföras med grundlig förankring hos Konsortiets medlemmar och andra intressenter

 • Lösningar ska baseras på behov hos Konsortiets medlemmar och andra intressenter, identifierade i
  projektplanen.
 • Få hög acceptans framför allt bland Konsortiets medlemmar.
 • Identifierade intressenter ska få kontinuerlig information under hela projekttiden.

2. Ladok3 ska kunna tillgodose föränderliga förväntningar och krav på systemstödet

 • Ladok3 ska kunna kommunicera effektivt med omgivande system och nya media, och vid behov dela
  data med andra system.

3. Ladok3 ska kunna tillgodose krav från Konsortiets medlemmar och studenter men även andra identifierade intressenter och kontrahenter

 • Ladok3 ska uppfylla krav på 24/7-drift.
 • Egenrapportering av relevanta uppgifter ska i stor utsträckning kunna göras direkt av studenter och
  andra användargrupper.
 • Ladok3 ska ha lösningar för smidig och säker hantering av användarkonton och åtkomst som
  underlättar studentens mobilitet nationellt och internationellt.

4. Konsortiets kostnader för systemanskaffning och systemunderhåll ska minska

 • Ladok3 ska byggas med sikte på kostnadseffektivitet i såväl vidareutveckling som systemunderhåll.
 • Utvecklingen av Ladok3 ska söka optimala kombinationer av alternativen att bygga i egen regi, att
  bygga tillsammans med andra aktörer eller att köpa färdiga moduler.

5. Konsortiets medlemmar ska ges förutsättningar att reducera sina kostnader för studieadministrationen och övriga lokala system

 • Ladok3 ska ge förutsättningar för enklare och därmed billigare hantering på högskolan vid
  mottagande av nya versioner, installation etc.
 • Ladok3 ska ge Konsortiets medlemmar bättre förutsättningar att lokalt rationalisera och optimera det
  totala systemstödet.
 • Lösningen ska möjliggöra minimerad pappershantering och hög sökbarhet.

6. Ladok3 ska ge en stabil grund för tillförlitlighet och kvalitet i applikation och data

 • Utvecklingsprocessen ska förses med sådana testinstanser att antalet fel i levererad programvara minimeras.
 • Systemlösningen ska möjliggöra för Konsortiets medlemmar att effektivt dela data och särskilja data i gemensamma installationer.
 • Förutsättningar ska ges till en rationell och säker hantering av nationellt och internationellt mobila studenter.
 • Ladok3 ska uppfylla mycket högt ställda krav på IT-säkerhet.

7. Ladok3 ska byggas på ett sätt som är hållbart över tid

 • Styrning och ledning av Ladok3-projektet ska inbegripa ständig omvärldsorientering.
 • Olika utbildningsnivåer ska kunna hanteras i samma generella struktur.
 • Generella lösningar ska sökas som håller öppet för olika valutor, periodbegrepp etc.
 • Ladok3 ska kunna hantera ekonomisk information.
 • Ladok3 ska byggas med generella och effektiva kommunikationsgränssnitt mot andra system.
 • Förberedelser ska göras för internationell integration och informationsutbyte.
 • Det ska vara möjligt – och realistiskt – att byta ut enskilda systemdelar utan stora anpassningar i övriga delar av systemet.
 • Ladok3 ska byggas med teknik som bedöms ha mycket lång återstående livslängd och som ger låga risker för inlåsning.

8. Sträva efter enkelhet och flexibilitet

 • Systemarkitekturen ska utgå från processerna i kärnverksamheten.
 • En enhetlig teknikmiljö ska eftersträvas.
 • Databasstrukturen får inte vara så komplex att den utgör en kvalitetsrisk.
 • Projektet ska, med utgångspunkt i processanalys och med beaktande av högskolornas lokala förut-sättningar och behov, söka effektiva lösningar med god gemensam acceptans.
 • Ladok3 ska vara enhetligt och mycket väl dokumenterat.

9. Vara tilltalande och lättarbetat för användarna

 • Systemutveckling ska utgå från samverkan med användarna.
 • Utifrån en analys av vad expertanvändarrollen innebär ska projektet överväga om det finns skäl att tillhandahålla ett särskilt expertanvändargränssnitt.
 • Användargränssnittet i Ladok3 ska vara modernt och upplevas som snyggt, lättarbetat och hjälpsamt samt följa vedertagna standarder på området.
 • Hög användbarhet ska säkerställas.