Kända fel och brister i aktuell version

Eftersom leveransen av Ladok3 till MIT-miljön, baseras på en arbetskopia av systemet är systemet av naturliga skäl varken komplett funktionellt eller felfritt. Denna sida innehåller därför information om kända fel och brister i den levererade MIT-miljön.

På denna sida listas de kända fel och brister som finns i den aktuella levererade versionen av nya Ladok. Du kan ta del av versionsplanen på denna sida. 

Listan kompletteras kontinuerligt, då eventuella fel och brister påträffas.

Lista över kända fel och brister i IK:n

Version H-pre75:

  • IK stoppar i vissa fall felaktigt (med meddelande: Saknar noteringsdefinition för nyckel ‘XXXXXX’) i kategorin ‘Resultat på kurs och prov’. Resultatet är inlagt i nuvarande Ladok och det är korrekt att det inte ska finnas notering.

Version G:

  • IK stoppar i vissa fall felaktigt (med meddelande: Saknar noteringsdefinition för nyckel ‘XXXXXX’) i kategorin ‘Resultat på kurs och prov’. Resultatet är inlagt i nuvarande Ladok och det är korrekt att det inte ska finnas notering.

Version G-pre72 patch 2

  • Fortfarande problem med Medarbetarkoppling även efter uppgradering till Version (G-pre72 patch 2). Omstart kan avhjälpa problemet. Vid uppgradering till nästa version (2 februari) ska felet vara rättat.

Version F patch 3:

  • Fortsatta problem med konvertering av medarbetarkoppling. Detta är ett fel i IK,
    LTRE-23656

Version F:

  • Det problem som genererar fel vid konvertering av programtillfällen (rättat i patch för sprint 70)
  • Studietakt matchas inte korrekt mot de nationella grunddatavärdena (rättat i patch för sprint 70)

LTRE-23154: IK stannar (inte alltid) vi kategorin medarbetarkoppling. Detta är ett fel i IK (rättas i patch för sprint 70, https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-23154)

Version F-pre69:

Fel vid hantering av användare från Resultatleveransen.
LTRE-22930 – The JIRA server returned a trusted apps error: USER_UNKNOWN; Unknown User: {0}; [“asli0001”]

Version E:

LTRE-22349:  IK’s arbetstabeller för tillfällen (arktil23, arptil23, arkths23 och arktfo23) ser inte ut att fyllas på korrekt, vilket innebär att det hamnar fler studenter på sållningslistan än det ska och i vissa fall stoppar IK felaktigt i kategorin ‘Utbildningstillfällesstruktur’ (med meddelande om att programtillfälle saknas även fast det finns).

Version E-pre66:

LTRE-22238: När man redigerar lokala utbildningsmallar så finns en bugg som gör att det endast syns en kolumn för ändringsbarhet för grunduppgifter (jämfört med nationella mallen där både ”Oavsett status” och ”Vid ny version” finns). Rubriken för kolumnen i lokala mallarna är ”Oavsett status” men värdet där betyder ”Vid ny version”.

LTRE-22202: I MIT-miljön uppstår ett systemfel i Utbildningsinformation. Felet uppkommer både när man väljer Systemadministration -> Konfiguration -> Utbildningsmallar, samt även direkt då man klickar på Utbildningsinformation uppe i menyraden. Felet planeras att åtgärdas i kommande planerade uppgraderingar. Rättning kommer i version E-pre67.

LTRE-22189: Konverteringen av ’Behörighet enligt särskilt beslut’ (tabellen BEHBESL) i kategorin för Studiebehörighet ger 0 inlästa och konverterade i gränssnittet för IK, uppgifterna konverteras dock. Visningen i gränssnittet ska rättas.Rättning kommer i version E-pre67.

LTRE-22186: Användarna i resultatleveransen är nu återinförd. Dock sker inte rätt matchning och följande felmeddelande ges: ‘Fel vid anrop mot databas’  Rättning beräknad till version E-pre67, se Leveransinformation nya Ladok.

LTRE-22242: IK fastnar på icke numeriska tecken i skrivningspoäng, när det är inlagd via Resultatleveransen.  Rättning beräknad till version E-pre67.

LTRE-22225: För tillgodoräknande på hel kurs visas det dubbletter av grundas på . Rättning kommer i version E-pre67.

LTRE-22293: IK kör resultat-importen och tillgodoräknande-importen i fel ordning, vilket medför att när tillgodoräknande förväntar sig att det ska finnas ett resultat så hittar den inget. Detta medför att alldeles för många sållats bort med meddelande ‘Registrering saknas’. Rättning kommer i version E-pre67.

LTRE-22349:  IK’s arbetstabeller för tillfällen (arktil23, arptil23, arkths23 och arktfo23 ser inte ut att fyllas på korrekt, vilket innebär att det hamnar fler studenter på sållningslistan än det ska. Problemet kan avhjälpas med att ta bort allt innehåll i tabellerna och invänta nästa ordinarie körning.

Version D:

LTRE-22000: Vid fel i kategorin Studiebehörighet ges ett konstigt felmeddelande. Detta är förbättrat och ändras i och med nästa uppgradering. I de flesta fall handlar felet om att definition av termin saknas i tabeller TERMIN eller att terminsfältet är tomt i aktuell tabell.

 

Leveransinformation för nya Ladok senaste version

Version D-pre4:

LTRE-21515: Felaktig sållning av tillgodoräknande på hel kurs: 

Version D-pre2

LTRE-21118: IK sållar felaktigt aktivitet på 0 % där försörjning saknas.

LTRE-21015 Problem med konvertering av resultat från Resultatleveransen

LTRE-20836: Det kan bli fel i import av användare från resultatleveransen vid omstart. 

LTRE-21000: Det blir fel vid import av resultat från resultatleveransen när det finns flera resultat som ej är attesterade på samma utbildning (kurs, prov). Hanteringen har ändrats i Ladok3 jämfört med i resultatleveransen.

LTRE-20952: Certifikatanvändare ger felmeddelande.

Version C

LTRE-19997 – Sätt senare del flaggan för inriktningsantagning utifrån programantagningen IN IMPLEMENTATION Problem med antagning till senare del där program- / inriktningstillfälle ska skapas av IK. Det går att komma runt problemet genom att lärosätet skapar tillfällen lokalt.  Felmeddelandet som ges är ‘Kan ej hitta fattigt tillfälle för parametrar’

LTRE-20502 (18493): IK kontrollerar inte PTILL och PTILL3 (förutom ANTLIN och ANTINR) när första termin för program/inriktning ska sättas. Lärosätena kan bortse från dessa fel (alternativt lägga in uppgift om första antagningstermin) till nästa version av IK

Lista över kända fel och brister i leveransen funktionalitet

Version C

Funktion “utfärda bevis”

I sista steget av att utfärda bevis uppstår ett systemfel. Detta rättas tidigast i nästa pre-version.

Skärmavbild 2016-03-22 kl. 10.17.01

Version B

Behörigheter

Efter utvecklingen av Uppföljningsleveransen har en del omarbetning (bland annat av behörighetsprofiler) gjorts i behörighetshanteringen i Version B. Det kan betyda att vissa behörigheter kan ha försvunnit för vissa användare i MIT-demo/MIT-IK. Det kan därför vara nödvändigt att uppdatera behörigheterna för dessa.

Frågor och support

Vid oklarheter kring förändringar eller felmeddelanden som är svåra att tyda kontakta Nationell support för Ladok. Tänk på att gärn bifoga fellistan som kommer med mailet från IK:n om frågan avser något där.

Driftsstörningar och aktuella uppgraderingar publiceras på denna sida.