Leverans av versioner nya Ladok

Nya Ladok byggs av versionerna A-I som du kan läsa mer om nedan. I detta dokument beskrivs översiktligt utvecklings- och leveransstrategi för nya Ladok.

 

Översiktlig tidsplan

Översiktlig tidsplan fas 1 och 2

En mer detaljerad tidsplan för produktionssättning i fas 1 och fas 2 definieras närmare under våren 2016.

 

KMH och MAH tidiga lärosäten

Under 2015 antog Ladok3-projektet strategiska förändringar i angreppssättet att utveckla nya Ladok, vilka beskrivs i dokumentet ovan. Syftet med detta är att säkra utvecklingen av grundsystemet och att minimera den riskbild som blivit tydlig under projektets gång. I stort handlar omställningen om att projektet delas in i två faser där fas 1 har som målsättning att utveckla och produktionssätta ett grundsystem på ett medelstort lärosäte. På vägen dit ska också ett mindre lärosäte produktionssättas och integrationerna mot antagningssystem och andra starka beroenden ska säkerställas.

En grundförutsättning för att den nya strategin ska fungera har varit att utse de tidiga lärosätena och på sitt möte den 28 januari 2016 fattade styrgruppen för Ladok3-projektet beslut om att det önskade medelstora lärosätet är Malmö högskola. Att produktionssätta på MAH bedöms som utmanande och realistiskt för vad som kan uppnås i den första fasen. Vidare väljer projektet att gå vidare med Kungliga Musikhögskolan som ett mindre lärosäte. Planeringsmässigt ligger KMH i fjärde kvartalet 2016 och MAH i det första kvartalet 2017. Fas 1 avslutas i samband med den senare produktionssättningen.

Vad gäller utvecklingen och produktionssättningar i fas 2 så tas de besluten på Ladok vårstämma den 19 maj.

Planeringen tillsammans med Malmö högskola och Kungliga Musikhögskolan påbörjas snarast möjligt efter att beslutet tagits. Under våren 2016 kommer planering för produktionssättning av totalleveransen på samtliga lärosäten att påbörjas.