Görs i samband med planering av produktionssättning

 • Planera avveckling/bevarande av befintligt Ladok
 • Säg upp driftavtal befintligt Ladok
 • Säg upp avtal med Navet om sådant finns 161207
 • Ta ställning till om ni behöver läs-tillgång till befintligt Ladok under slutkontrollen. Löses genom att kopia tas från produktion till testmiljö. 160901.
 • Ta ställning till om något i gamla Ladok behöver arkiveras (se IK dokumentation). Förslag på arkivering/gallring tas fram av arkivarienätverket/konsortiet VT17 160921

 

Görs i god tid före produktionssättning

 • Säkerställ att alla pågående aktiviteter avseende examensärenden och resultatrapportering avslutats.
 • Kör SCB-batchar om produktionssättning sammanfaller med uttagsperiod 160901
 • Justera tider för webbregistrering så att det är stängt under stilleståndet 160601
 • Justera tider för tentamensanmälan så att det är stängt under stilleståndet 160601
 • Informera studenterna i god tid om ändrade tider för webbreg 160601
 • Informera studenterna i god tid om ändrade tider för tentamensanmälan 160601
 • Informera användare av NyA-klienten att arbete i NyA inte bör förekomma under produktionssättningsperioden 161027
 • Informera användare av NyA-webben att reservantagning inte bör förekomma under produktionssättningsperioden 161027
 • Informera studenter i god tid om att webbansökan för examen stänger en viss tid innan produktionssättning (fastställs lokalt) 160601
 • Kontrollera externa system med beroenden till Ladok om det finns öppna perioder som påverkas av produktionssättningen 160601
 • Giltighetstid för verifierbara intyg bör minskas för att undvika att behöva ha lokal server igång längre än nödvändigt 160601
 • Överväg om Lok serie och klass ska sättas på program, för institutionsmärkning. 160921.
 • Kör den uppdaterade EB36,  där man kan hitta och byta examensinriktningskod. Den måste vara unik! Idag är den unik i kombination med examenskod. 160921
 • Överväg om justeringar av värden på LOK1 och LOK2 ska göras året före produktionssättning (kan påverka årsredovisningar) 160601
 • Kör Diff-VB för december föregående år
 • Byt till nationella interimspersonnummer. Kör den uppdaterade UB80 som levererades i 2016_3

Skyddade personer 

 • Kontakt med personer med skyddade personuppgifter bör tas. 160921
 • Aliastabellen kommer inte konverteras. 160921

Grundläggande registervård 160921

 • Registervårdsarbete i Ladok Nouveau skall vara gjort
  • kontroll inaktiva användare.
  • kontroll om inaktiva kurser, program, institutioner ska läggas ner
 • RB06, gallra personer utan behörighet
 • RV14, rensa underlagstabeller.
 • UB40 (UHR, antagningsstat), alla delar körda för alla terminer fram till och med denna 160921
 • UB60 registreringsverifikat, körd t o m fg termin 160921
 • UX03 körd t o m innevarande termin 160921
 • UX04 körd t o m innevarande termin 160921
 • SY11, frys och publicera de omgångar som ska vara kvar 160921
 • SY12, frys de ÅR som ska vara kvar 160921
 • UB50 (ÅR), senaste hel ÅR/DÅR körd, månadskörning/veckokörning körd. 160921
 • Rensning av alla onödiga årsredovisningskörningar. 160921
 • Städa utländska högskolekoder 161207
 • Skapa kurstillfällen för poster i Valdkurs som saknar kurstillfällen. SQL-sats finns, se nederst 161207

 

Görs PRECIS FÖRE produktionssättning

 • SB03 (underlag anm program) körs en gång i terminen innan ansökningarna till antagning.se öppnas, ska vara körd 161019
 • SB04 (borttaga uppf antagnvillkor) och SB05 (beh avanc nivå) körda  och satta till vilande 161019
 • SB10 (Navet), satt till vilande 160921
 • UB02 satt till vilande 160921
 • UB70 (MiV), körd varje vardag, satt till vilande 160921
 • UB80, körd enl anvisningar samt satt till vilande måndagen före produktionssättning 160921
 • Ta ut uppgifter om s k nollpresterare (LW11) för senaste aktuella terminen (H15)

Görs då användare stängts av till Ladok

 • SB02 kräver ingen åtgärd i Ladok. NyA slutar skicka feeds, ca dagen innan man stänger Ladok. 161019
 • SB01 skickar uppgifter från Ladok till NyA.  Den sätts till  VILANDE i gränssnittet innan man stänger Ladok (Man skulle kunna ha igång den efter man ha stängt ner Ladok tills man kör IK:n. Men i så fall behöver man ändra till KORDMARK = E (Vilande) i BATCHJOB med SQL.) 161019
 • UB20 (CSN), alla delar körda och satt till vilande 160921
 • UB30 (SCB) gör en extrakörning efter avstängning av gamla Ladok. Alla tre delarna av UB30 (närvarorapportering, resultatrapportering och examen) och för både grund- avancerad och forskarnivå 161013
 • UB50, extrakörning då gamla Ladok stängts av före produktionssättning. Tänk på att ta ut data genom UB51/LW08 (eventuellt) 160921

 

Utsökning av poster i Valdkurs som saknar tillfälle (för en termin)

select distinct kurs from valdkurs where termin = ‘20151’ and kurs not in

(select kurskod from ktill2 where startter = ‘20151’ union select kurskod from ktill3 where startter = ‘20151’);