Görs i samband med planering av produktionssättning

 • Planera avveckling/bevarande av befintligt Ladok
 • Säg upp driftavtal befintligt Ladok
 • Säg upp avtal med Navet om sådant finns 161207
 • Ta ställning till om ni behöver läs-tillgång till befintligt Ladok under slutkontrollen. Löses genom att kopia tas från produktion till testmiljö. 160901.
 • Ta ställning till om något i gamla Ladok behöver arkiveras (se IK dokumentation). Förslag på arkivering/gallring tas fram av arkivarienätverket/konsortiet VT17 160921

 

Görs i god tid före produktionssättning

 • Säkerställ att alla pågående aktiviteter avseende examensärenden (Mer info: Examensärenden inför migrering_v1.0)  och resultatrapportering (Mer info: Resultatrapportering inför migrering_v1.0) avslutats. 170217
 • Kör SCB-batchar om produktionssättning sammanfaller med uttagsperiod 160901
 • Justera tider för webbregistrering så att det är stängt under stilleståndet 160601
 • Justera tider för tentamensanmälan så att det är stängt under stilleståndet Mer information om hantering av tentamensanmälan: Tentamensanmälan inför migrering_v1.0 170217
 • Informera studenterna i god tid om ändrade tider för webbreg 160601
 • Informera studenterna i god tid om ändrade tider för tentamensanmälan 160601
 • Informera användare av NyA-klienten att arbete i NyA inte bör förekomma under produktionssättningsperioden 161027
 • Informera användare av NyA-webben att reservantagning inte bör förekomma under produktionssättningsperioden 161027
 • Informera studenter i god tid om att webbansökan för examen stänger en viss tid innan produktionssättning (fastställs lokalt) 160601
 • Kontrollera externa system med beroenden till Ladok om det finns öppna perioder som påverkas av produktionssättningen 160601
 • Giltighetstid för verifierbara intyg bör minskas för att undvika att behöva ha lokal server igång längre än nödvändigt 160601
 • Överväg om Lok serie och klass ska sättas på program, för institutionsmärkning. 160921.
 • Kör den uppdaterade EB36,  där man kan hitta och byta examensinriktningskod. Den måste vara unik! Idag är den unik i kombination med examenskod. 160921
 • Överväg om justeringar av värden på LOK1 och LOK2 ska göras året före produktionssättning (kan påverka årsredovisningar) Mer info finns här: LOKHST inför migrering_v1.0  170101
 • Kör Diff-VB för december föregående år
  • Byt till nationella interimspersonnummer. Kör den uppdaterade UB80 som levererades i 2016_3. Observera att studenter med lokala personnummer inte kan synkas mot antagningssystemet NyA vid produktionssättning, de kommer ut på en fellista (inga uppgifter om studenten kan då skickas mellan Ladok och NyA). Det är möjligt att byta till ett nationellt interminspersonnummer i  gamla Ladok eller efter övergången i nya Ladok och därmed kan Ladok och NyA kommunicera angående studenten. 170207

Skyddade personer 

 • Kontakt med personer med skyddade personuppgifter bör tas. 160921
 • Aliastabellen kommer inte konverteras. 160921

Grundläggande registervård 160921

 • Registervårdsarbete i Ladok Nouveau skall vara gjort
  • kontroll inaktiva användare.
  • kontroll om inaktiva kurser, program, institutioner ska läggas ner
 • RB06, gallra personer utan behörighet
 • RV14, rensa underlagstabeller.
 • UB40 (UHR, antagningsstat), alla delar körda för alla terminer fram till och med denna 160921
 • UB60 registreringsverifikat, körd t o m fg termin 160921
 • UX03 körd t o m innevarande termin 160921
 • UX04 körd t o m innevarande termin 160921
 • SY11, frys och publicera de omgångar som ska vara kvar 160921
 • SY12, frys de ÅR som ska vara kvar 160921
 • UB50 (ÅR), senaste hel ÅR/DÅR körd, månadskörning/veckokörning körd. 160921
 • Rensning av alla onödiga årsredovisningskörningar. 160921
 • Städa utländska högskolekoder 161207
 • Skapa kurstillfällen för poster i Valdkurs som saknar kurstillfällen. SQL-sats finns, se nederst 161207
 • Rensa ev inaktiva användare i LadokPing 170127

 

Aktiviteter precis före och i samband med produktionssättningen finns på confluence

Vid  verifiering: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LP/Verifieringstester

Vid produktionssättning: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=230817838

 

Utsökning av poster i Valdkurs som saknar tillfälle (för en termin)

select distinct kurs from valdkurs where termin = ‘20151’ and kurs not in

(select kurskod from ktill2 where startter = ‘20151’ union select kurskod from ktill3 where startter = ‘20151’);