Kontinuitetsplanen beskriver vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att den gemensamma produktionsmiljön kan återställas vid behov och hur en situation där produktionssättningen inte går enligt plan ska hanteras.

Kontinuitetsplan-produktionssattning