Styrande dokument för Ladokkonsortiets verksamhet

På denna sida hittar du ett antal styrande dokument.

Lag och förordning

Dokument

Datum senaste version; giltighetstid

Beslutat av

Kommentar/förklaring

Högskolelag  SFS 1992:1434

Tom 2013:1117

Riksdagen

Högskoleförordning  SFS 1993:100

Tom 2014: 1096

Riksdagen

Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor,
SFS 1993:1153

Tom 2014:872

Riksdagen

Speciellt kapitel 2 är direkt aktuellt för Ladok­sammanhanget

Konsortiesamarbetet

Dokument

Datum senaste version; giltighetstid

Beslutat av

Kommentar/förklaring

Konsortialavtal

Avser 2015-2017

Stämman

Skrivs under av varje konsortiemedlem. .

Överenskommelse med CSN

Avser 2015-2017

Styrelsens ordf. och CSN

En komplettering till det generella avtalet. .

Personuppgiftsbiträdesavtal

Stämman

Tjänstekatalog

Aktuell version oktober 2014

Förvaltningsstyrgruppen

Hänvisning till aktuell tjänstekatalog från bl.a. Konsortialavtalet

Vision och strategi för Ladokkonsortiet

2013-05-17

Stämman

En visionsformulering inleder strategidokumentet.
Detta är tredje generationens strategi för Konsortiet. Gäller t o m 2018

Stämmoprotokoll

Stämman

Styrelseprotokoll

Styrelsen

Den inre organisationen

Dokument Datum senaste version; giltighetstid Beslutat av Kommentar/förklaring

Arbets- och delegationsordning för Konsortiechef

 Styrelsen

Övergripande beslut av styrelsen avser endast konsortiechef.

Arbetsordning Ladokkonsortiets styrelse

Styrelsen

Beslut Attestordning för Ladokkonsortiet 2015  Styrelsen

Kontinuitetsplan-ladok

161101

Förvaltningsledning

Kontinuitetsplanen är avsedd att användas i situationer som han definierats som allvarliga eller som kan riskera leda till allvarliga störningar på verksamheten.

Teknikrelaterat

Dokument Datum senaste version; giltighetstid Beslutat av Kommentar/förklaring

IT-strategisk handlingsplan

2015-02-13, gäller 2015-2017

Styrelsen

IT-säkerhetspolicy

2006-09-14

Styrelsen

Enligt beslut av styrelsen 2012-09-14 ska nuvarande dokument fortsätta gälla bl.a. med hänsyn till det pågående arbetet med en ny systemgeneration av Ladok (se punkt 632 i styrelseprotokollet).

Certifieringskriterier för Ladokdrift

2015-12-10 Styrgrupp utsedd av Ladokkonsortiets förvaltningsstyrgrupp Information om certifieringsprocessen avseende drift av Ladok 2015 finns här

Beslut om certifiering av driftleverantörer för Ladokdrift

2015-12-10

Förvaltningsstyrgruppen

2015 års beslut var en förnyad certifiering av de tre driftleverantörer som tidigare godkänts.

Aktuella dokument i förvaltningsorganisationen

Mall lokalt beslut inför produktionssättning Uppföljning (v 1.4) 151217

Mall Lokalt beslut inför produktionssättning Resultathantering (v1.2) 151009

Tidsplan för årsredovisnings- och uppföljningsleveransen (v 151120)

Tdsplan för Resultathantering (vers reviderad 151020)

Övergripande produktionssättningsplan 150319

Förändrad informationshantering mellan lokala utbildningsdatabaser, Ladok och NyA 150129

Lokala aktiviteter vid produktionssättning 150602

Innehållet i Ladok3 Resultathantering

Tjänstekatalog 141023

Beslutsunderlag avtalslängd drift och support 140918

Beslutsunderlag öppettider support 140918

Tilldelningsbeslut Applikationsdrift och support 140410

Tilldelningsbeslut systemdrift 140410

Hittar du inte det du söker? Kontakta någon i Ladokkonsortiet.