Ladoks beslutsorganisation

Här beskrivs kortfattat ansvarsområden och beslutsbefogenheter inom organisationen:

Stämman

Stämman är Ladokkonsortiets högsta beslutande organ och sammanträder två gånger om året. Konsortiets medlemmar har röstetal i förhållande till hur många studenter högskolan har.

Handlingar/underlag till kommande och genomförda stämmor finns på denna sida.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Konsortiets samlade verksamhet inom de ramar som ges av Stämman och fokuserar på strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Här finner du handlingar och protokoll från det senaste året.

Konsortiechef och inre organisation

Konsortiechefen ansvarar för förvaltningen av Ladokkonsortiet, dess verksamhet och budget inför styrelsen, är huvudföredragande i styrelsen och hanterar de flesta externa kontakter. Mauritz Danielsson är konsortiechef.

Du hittar kontaktuppgifter på denna sida.