Ladoks beslutsorganisation

Här beskrivs kortfattat ansvarsområden och beslutsbefogenheter för de olika nivåerna i beslutsorganisationen på verksamhetssidan.

Stämman

Stämman är Ladokkonsortiets högsta beslutande organ. Den sammanträder två gånger om året. Konsortiets medlemmar har röstetal i förhållande till hur många studenter högskolan har.

Handlingar/underlag till den kommande och genomförda stämmor finns på denna sida.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Konsortiets samlade verksamhet inom de ramar som ges av Stämman och är därvid i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Handlingar och protokoll från det senaste året finns på denna sida tillsammans med mer information om styrelsens medlemmar och arbete.

Konsortiechef och inre organisation

Konsortiechefen ansvarar inför styrelsen för förvaltningen av Ladokkonsortiet, dess verksamhet och budget, är huvudföredragande i styrelsen och hanterar de flesta externa kontakter mot omvärlden.
Mauritz Danielsson är konsortiechef.

Du hittar kontaktuppgifter på denna sida.