Stämman

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman. Där behandlar och avgör medlemmarna ärenden av övergripande och principiell natur såsom övergripande strategi- och policydokument, innehåll i konsortialavtal samt upptagande av ny konsortiemedlem.

Ordinarie stämmomöten hålls två gånger per år, normalt i maj och november:

Följande ärenden ska normalt behandlas vid vårstämman:

  • godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
  • fastställande av resultat- och balansräkning
  • beslut i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden
  • val av styrelse samt utseende av dess ordförande och vice ordförande
  • val av valberedning
  • rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och ekonomiska ramar · beslut om medlemsavgift och dess fördelning medlemmarna emellan

Följande ärenden ska normalt behandlas vid höststämman:

  • verksamhetsplan och budget, inom de ramar som fastställts av vårstämman
  • inriktning av budgetarbetet inför nästkommande budgetbeslut

I övrigt ska frågor tas upp på stämman, som konsortiemedlem anmält skriftligen senast 14 dagar före mötet eller som styrelsen beslutat hänskjuta till mötet.

Om en tredjedel av konsortiemedlemmarna skriftligen begär det eller om förhållandena i övrigt påkallar det ska styrelsen kalla till extra stämma.

Kallelse till stämma utsänds senast 30 dagar före mötet.

Förvaltningschef eller motsvarande har rösträtt vid stämman, men kan lämna fullmakt till en medarbetare att föra medlemshögskolans talan vid stämman.
Associerad medlem utser sin företrädare på det sätt den finner lämpligt.

Varje medlemshögskola har röstetal i relation till sin medlemsavgift under verksamhetsåret, enligt fördelningsdokument som presenterats vid senast föregående stämmobeslut. Medlem som under verksamhetsåret bidrar med mer än 2,5% har 5 röster, den som bidrar med 1-2,5% har 3 röster och den som bidrar med mindre än 1% har 1 röst. Associerad medlem kan ha rösträtt; detta ska framgå av den särskilda överenskommelsen.

Beslut fattas med enkel majoritet. Personval sker, om någon begär det, genom sluten omröstning.