Koder i Ladok

För att garantera entydighet och konsistens i Ladoks databas används koder för olika förekommande objekt.

Många koder är specifika för varje lärosäte, t.ex. koder för kurser och program. I andra fall finns rekommendationer om vilka koduppsättningar som skall finnas, men det är frivilligt för lärosätet att följa dem. Det finns också begrepp för vilka kodsättningen inte är frivillig, främst beroende på att samverkan med andra nationella system skall fungera. I de fall det finns nationella och internationella kodkonventioner är det naturligt att följa dem så långt möjligt.

Land

I Ladok finns landskoder t.ex. för att ange var ett universitet som är aktuellt i utbytes- och tillgodoräknandesammanhang är beläget. För länder används 2-bokstavskoder enligt ISO-3166. (Andra standarder förekommer också inom högskoleområdet. Inom Erasmussamarbetet används en annan landskodlista som inte alltid överensstämmer med Ladoks kodlista.)

SCB:s sida för högskolerapportering

landskoder.se

Ort

I offentlig statistik ska det finnas uppgifter om i vilka kommuner det bedrivs utbildning. Kurs- och programtillfällen är därför kodade på ort (kommun). Ortskoderna följer rikets indelning i kommuner och administreras av SCB.

SCB:s sida för högskolerapportering

SCB: Län och kommuner

Svenska universitet och högskolor

Högskoleverket fastställer koder för svenska universitet och högskolor. Koderna består av två eller tre bokstäver. I Ladok används högskolekoderna bl.a. när man dokumenterar tillgodoräknanden.

Historik över svenska högskolor fr.o.m. 1977 (2014-01-20)

SCB:s sida för högskolerapportering

Högskoleverkets lärosäteslista

Utländska universitet och högskolor

Ladokkonsortiet rekommenderar att de koder som används inom Erasmusprogrammet ska användas i Ladok. Dessa koder är fastställda av Europakommissionen.

För lärosäten utanför Erasmus rekommenderas att man i första hand använder de koder som tagits fram inom STARS. (STARS är ett system för utvärdering av utbytesstudier som används av ett 20-tal lärosäten.) STARS-listan omfattar koder från hela världen, även Erasmuskoder. Alla koder är uppbyggda enligt samma system som Erasmuskoderna. Listan omfattar dock bara sådana koder som hittills behövts i STARS eller i Ladok, varför man inte kan återfinna alla tänkbara koder där. Ladokkonsortiet förvaltar denna kodlista sedan 2008.

OBS! Att en högskola finns med i STARS-listan ger inga garantier om dess status, ackreditering el. dyl.

STARS-listan (Excel 2016-08-29)

STARS-listan (PDF 2016-08-29)

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Medlemmar i European University Association

IAU – International Association of Universities (UNESCO)

Anabin – Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse