Jobba i Ladokkonsortiet

Ladok är ett nationellt system till stöd för högre utbildning i Sverige, som ger högskolorna stöd för olika delar av den studieadministrativa processen. Ladok ska underlätta för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt att för egna behov kunna följa sina studenter.

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 högskolor i Konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Konsortiets högsta beslutande organ är stämman, där förvaltningschefer eller personer med delegation från dem deltar. Här fattas de viktigaste styrande besluten av ekonomisk och strategisk karaktär. Övergripande strategi- och andra policydokument, innehåll i nytt konsortialavtal och nytt huvudavtal med teknikleverantör samt upptagande av ny konsortiemedlem ska beslutas av stämman.

Stämman utser en styrelse som är satt att företräda Konsortiet. Styrelsen ansvarar för att verksamheten har tillgång till ett fullgott systemstöd avsett för ändamålet. Styrelsen ansvarar för god resurshushållning och för att konsortieekonomin är i balans.

Lediga uppdrag

Ladokkonsortiet behöver förstärka sin organisation och söker nu fler personer som vill hjälpa till med arbete med att göra bytet till Ladok3 lyckat. Vi söker en produktionssättningskoordinator som tillsammans med ytterligare en person kan vara den sammanhållande kraften i produtionssättningsteamet.
Vi söker också en kombinerad kommunikatör och utbildningsansvarig som kan ansvara för både konsortiets informationsvägar och att organisera utbildningar för Ladok.

Produktionssättningskoordinator

Inom konsortiet finns ett produktionssättningsteam som har i uppgift att stödja lärosätena i arbetet med att föra in nya Ladok. Stödet omfattar kompetens kring integrationer, verksamhetsfrågor, registervård och informationskonvertering samt framtagning av utbildningsmaterial. Arbetet leds av två produktionssättningskoordinatorer som under införandeperioden kommer att dela upp ansvaret för lärosätena mellan sig.

Ansvar

–       Att lärosätena får det stöd som behövs för lyckade produktionssättningar

–       Att leda, planera och delta i arbetet inom produktionssättningsteamet

Att säkerställa att det finns en övergripande plan för lärosätenas produktionssättningar

Arbetsuppgifter

–       Leda och planera produktionssättningen för ett antal lärosäten

–       Arbeta nära lärosätenas lokala projektledare och stötta dem inför/under/efter produktionssättningen

–       Tillsammans med övriga i produktionssättningsteamet vidareutveckla och förbättra produktionssättningsprocessen (exempelvis checklistor och informationssidor)

–       Säkerställa att rutiner och steg kring produktionssättningen finns dokumenterade

–       Samverka med förvaltning, drift, support och Ladok3-projektet

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen produktionssättningskoordinator är:

– Erfarenhet projektledning. Det är meriterande med erfarenhet av arbetsledning.

– Förmåga att hantera många saker samtidigt och driva aktiviteter i mål enligt fastställd tidplan

– God samarbetsförmåga

– God kommunikationsförmåga

– Erfarenhet av att ställa krav på leverantörer eller andra organisationer

– Det är meriterande med kännedom om studieadministrativa processer

Fullständig beskrivning som pdf-dokument. beskrivning-produktionssattningskoordinator

Kommunikatör/utbildningsansvarig

Kommunikatör är den person som har ansvar för att medlemmarna hela tiden upplever att de får god information om förvaltningsarbetet. De främsta kanalerna för information är webbsidor och epostutskick men även fysiska träffar är viktiga för att sprida information och inga kanaler får vara främmande. Den viktigaste egenskapen är att du gillar att kommunicera budskap.

Utbildningsansvarig inom konsortiet har ansvar för att det alltid finns ett aktuellt, korrekt och pedagogiskt utbildningsmaterial för medlemmarna. Materialet ska kunna användas av den lokala Ladokorganisationen, efter eventuell bearbetning. Det ingår också ansvaret att vid behov arrangera utbildningstillfällen för den lokala Ladokorganisationen hos konsortiets medlemmar. Samordning av utbildning mellan lärosäten för slutanvändarna ingår också i rollen.

Vi söker nu en person som kan kombinera dessa båda roller till en helhet. Arbetsuppgifter och ansvar framgår nedan. Det finns utrymme för egna idéer och arbetssätt.

Ansvar

–       Att information når ut från förvaltningsarbetet till konsortiets medlemmar och omvärlden

–       Att information når ut inom förvaltningsorganisationen

–       Att informationspolicy/riktlinjer efterlevs

–       Att det finns en aktuell kommunikationsplan för konsortiet

–       Att utbildningsmaterialet som är tillgängligt för lärosätena är pedagogiskt och användbart och förändra detta vid behov

–       Att utbildningar hålls regelbundet/vid behov

–       Att säkra leverans från utvecklingsprojekt vad gäller utbildningsmaterial och -insatser

Arbetsuppgifter

–       Samla in, redigera och skriva informationsmaterial som bestäms av förvaltningsledningen.

–       Driva de insatser som anges i  kommunikationsplanen samt tillse att den  är aktuell

–       Säkra att webbplatsen är uppdaterad och enhetlig

–       Säkra att informationsmaterial från förvaltning och projekt är enhetligt

–       Paketera information till lärosätena vid varje release

–       Ansvara för eventuella remisser från konsortiet

–       Underhålla mallar (tex Word och Powerpoint) för konsortieverksamheten

–       Vara pådrivande att information tas fram av olika källor

–       Samla in behov av utbildning från lärosäten, externa intressenter, förvaltningsorgansationen och utvecklingsprojekt

–       Kvalitetssäkra och redigera utbildningsmaterialet

–       Planera och beställa utbildningstillfällen

–       Samordna utbildningstillfällen mellan lärosäten

–       Handleda medarbetare inom konsortiet i utbildningsfrågor

 

Önskvärd profil

Önskvärda kvalifikationer och egenskaper för rollen är:

– Dokumenterat god kommunikationsförmåga, både i skrift och tal.

– Intresse och fallenhet för att skriva på svenska, med god språkkänsla. Viss förmåga att skriva och tala även på engelska.

– God samarbetsförmåga

– God kännedom om studieadministrativa processer

– Förmåga att utnyttja moderna verktyg, t ex ordbehandlare, presentationsverktyg etc på ett effektivt sätt. Här ingår också mer avancerade verktyg som kursplattformar och inspelningsverktyg för utbildningssyften.

-Det är meriterande att ha erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial. Det är också meriterande att ha arbetat med lärosätessamarbete.

Fullständig beskrivning som pdf-dokument. beskrivning-kommunikator

Skicka in din intresseanmälan elektroniskt. Mall för dokument finns här: intresseanmalan_01 Vi är fortfarande intresserade av ansökningar

Tidigare utannonserade uppdrag – ej sökbara

Verksamhetstestare

För att vara aktuell för denna roll ska du vara anställd hos en konsortiemedlem, avtal om uthyrning till Konsortiet överenskoms med konsortiechefen.

Beskrivning av uppdraget

Verksamhetstestarens roll är att testa produkten genom utforskande tester allteftersom den utvecklas. Som deltagare i verksamhetstest av Ladok3 kommer du att arbeta i nära samarbete med utvecklingsteamen och produktägare inom projektet.

I uppdraget ingår att:

  • delta i utvecklingsarbetet av Ladok3 som testare och återkoppla problem/fel direkt till utvecklarna och i de fall åtgärderna inte kan hanteras direkt skriva Jira-ärenden för prioritering och senare åtgärd
  • vara i Umeå i genomsnitt 3 dagar åtminstone var tredje vecka (gärna varannan).
  • delta i det agila arbetssätt som används i projektet

Detta uppdrag är inte längre sökbart

Annonsen i pdf-format.