Versions- och produktplan

Produktplanen är ett verktyg för att beskriva nya Ladok. Den består av flera delar, däribland sammanfattningar (se nedan) och mer detaljerade scenarier.  Scenarier för versioner kommer ersättas av scenarier för arbetsflöden under våren 2017, mer information kommer.

Version J och V (publicerat 21 september 2016)

Denna presentation av version J och V gjordes första gången på NUAK 2016. Presentationen innehåller en inledande del kring innehållet i version I, därefter kommer en sammanfattning av versionerna J och V. Version V är den version som “storuniversitet” beräknas ta i produktion under kvartal 1 2018.

Under hösten 2016 kommer version J och V att presenteras närmare via Adobe Connect eller motsvarande, inspelning av presentationen publiceras här på denna sida.

Funktionalitet version J- V

Innehåll i version J och V av nya Ladok (PPT-fil)

Version I (publicerat 27 april 2016)

Version I är den version som Malmö högskola räknar med att ta i produktion under första kvartalet 2017. Läs mer om Produktionssättning av nya Ladok. Presentation av innehållet i version I som ska produktionssättas på Malmö högskola, genomfördes på öppen frågestund den 27 april 2016. Du hittar inspelning och material på denna sida.

Versionsplan (publicerad mars 2016)

Versionsplan (160316) ersätter tidigare publicerad version. Versionsplanen visar översiktligt innehållet i varje version, på flik två visas justeringar som är gjorda.

 

Leveranser och dokumentation av versioner

För datum och tidpunkter för uppgraderingar, hänvisar vi till sidan för Driftsinformation.

Nya Ladoks funktioner dokumenteras i verktyget Confluence. På denna länk hittar du alltid systemdokumentation för aktuell version. Dokumentationen uppdateras ungefär varannan vecka, i och med senaste leverans av systemet.

 

Sammanfattning av versionerna

Dessa sammanfattningar är uppdaterade under juni 2016, i och med de omprioriteringar som gjorts i arbetet med version I som ska produktionssättas på Malmö högskola. Scenarier för versioner kommer ersättas av scenarier för arbetsflöden under våren 2017, mer information kommer.

Version A

Scenarier version A

En enkel, svensk, student antas manuellt till Kurs. Kursen med tillhörande tillfälle har en enkel attributuppsättning, en sammanhängande period som inte överstiger ett halvår. Relevanta förutsättningar hanteras för att kunna registrera och resultatrapportera, betyg med resutatklass godkänt slutresultat.  Förändringar ska kunna genomföras beträffande förutsättningar, tex användares behörighetsförändringar. Ett kursbevis erhålls och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version B

Scenarier version B

Karin och Kalle. Kurspaketeringen med tillhörande tillfälle har en enkel attributuppsättning, en sammanhängande period som inte överstiger ett läsår. Ingående kurstillfällen enligt version A. Relevanta förutsättningar hanteras för att kunna registrera och resultatrapportera, betyg med betygsklass godkänt slutresultat.  Förändringar ska kunna genomföras beträffande förutsättningar, tex  organisatorisk tillhörighet. Student hanterar kontaktuppgifter, gör återbud före start av kurspaketering respektive kurs. Bevis över genomförd utbildning utfärdas och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version C

Scenarier version C

Student och Kurspaketering enl version B. Ingående kurstillfällen enligt version A här med underliggande moduler. Registrering och resultat enligt B, betyg med resultatklass giltigt respektive ej giltigt för slutbetyg på modul. Omregistrering en period. Tillgodoräknande på del av kurs. Examinationen föregås av en anmälan och genomförs anonymt. Förändringar ska kunna genomföras beträffande förutsättningar, tex aktivitetstillfälles förändringar. Hantering av underliggande paketeringar, tex inriktning. Examensbevis utfärdas och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version D

Scenarier version D

Inresande student med interimspnr som ersätts med svenskt. Utresande student. Forskarnivå. Individualiserad utbildning. Kurspaketering med ingående kurstillfällen fördelas över flera perioder med underliggande moduler med/utan omfattning. Registrering och resultat enl C. Resultatnoteringar. Administratör tar fram studieintyg. Redovisa doktorands studieaktivitet, studiefinansiering samt uppgift om handledare. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version E

Student deltar i avgiftsbelagd utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildning kan versionshanteras, annonseras till externt antagningssystem, avvecklas respektive ställas in. Student ansöker till utbildning. Kurspaketering kan avse senare del av utbildning alternativt så anpassas en students start efter tidigare prestationer. Tillgodoräknande av hel kurs. Registreringar och resultat enligt D. Bevis utfärdas och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version F

Student är förhindrad (på olika sätt) att bedriva studier. Student kan identifieras via grupptillhörighet. Student gör val, avviker (på olika sätt) från ursprunglig grupp/tillfälle. Student återupptar studier. Hantering av tillgodoräknanden mot omfattning/examen. Registreringar och resultat enligt E. Möjlighet att identifiera studenter som inte följer plan. Bevis utfärdas och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version G

Kompletterande attribut (ex. fördelning av utbildningsområde) för uppföljning kan hanteras. Möjlighet att dokumentera studiebehörighet för respektive studiedeltagande. Registreringar och resultat enl. F. Bevis utfärdas och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version H

Sammanslagning av flera identiteter. Student har skyddsvärda uppgifter (Alias). Registreringar och resultat enl. G. Bevis med kurser från flera lärosäten utfärdas utfärdas och uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version I

Uppgifter rörande student respektive utbildning är föränderliga och behöver kunna korrigeras under kontrollerade former. Stöd för rimlig service avseende förfrågningar utifrån. Stöd för vissa förutsägbara ändamål, tex kontohantering. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning. Utdata inkl ev nya informationsobjekt. Extern intressent. Nödvändiga förbättringar avseende användbarhet och tydlighet.

Version J

Utbildning kan ha moduler med eller utan omfattning under modul. Organisation kan förändras i någon grad (byta namn/lägga ner). Möjlighet att registrera flera studenter samtidigt. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning.

Version V

Utbildning kan bedrivas i form av samarbeten och/eller leda till gemensam examen. Utdata för utbildningar kan fås i form av datafil. Student kan identifieras via samordningsnummer. Organisation kan vara hierarkisk. Möjlighet att hantera students tillgodoräknande och dess påverkan på studieplan. Student kan ansöka om tillgodoräknande via studentgränssnitt. Uppgifter hanteras i underlag för årsredovisning och rapporter för uppföljning. Nationellt studieintyg.